لغو پیش بارگذار
پخش ویدیو
نداشتن بيمه نامه آتش سوزي و سرقت
مسئولين مدرسه را دچار مشكلات زيادي كرده است.