با این بیمه نامه مسئولیت تولیدکنندگان کپسول های آتش نشانی پوشش داده می شود

آرامش خاطر

آرامش خاطر

با داشتن این بیمه نامه تولید کننده با خاطری آسوده به تولید می پردازد.

مانع  زیان های سنگین

مانع زیان های سنگین

درصورت بروز حادثه ِ تولید کننده از حمایت های بیمه برخوردار است.

هزینه های اندک برای حمایت موثر

هزینه های اندک برای حمایت موثر

با هزینه های اندک از خسارت های کلان در امان باشید.