بیمه نامه های مختلف عمر و حوادث

بیمه نامه عمر زمانی

بیمه نامه عمر زمانی

در بیمه عمر زمانی ، مشتری طی مدت زمان معین و در طول مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت به هر علت ( اعم از بیماری و حادثه ) تحت پوشش قرار می گیرد . حق بیمه به صورت اقساط قابل پرداخت می باشد. این بیمه نامه فقط در قبال فوت بیمه گر در بازه زمانی تعیین شده تعهد دارد.

بیمه نامه حوادث

بیمه نامه حوادث

هر شخصی حقیقی و حقوقی با خرید بیمه نامه حوادث برای مدت معین می تواند خود و یا اعضاء خانواده ، و یا کارکنان خود را در طول مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت ، نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم جزئی ، کلی ، پرداخت هزینه پزشکی و غرامت روزانه بر اثر حادثه تحت پوشش بیمه قرار دهد .

رشته های مختلف بیمه حوادث :

  • بیمه حوادث انفرادی عادی
  • بیمه حوادث انفرادی دفترچه ای
  • بیمه حوادث گردشگری
  • بیمه حوادث گروهی دانش آموزان و دانش جویان
  • بیمه حوادث گروهی مهد کودک ها
  • بیمه حوادث گروهی مجموعه های ورزشی
  • بیمه حوادث گروهی ورزشکاران
  • بیمه حوادث گروهی اصناف

رشته های مختلف بیمه عمر :

- بیمه عمر زمانی گروهی
- بیمه عمر زمانی مانده بدهکار انفرادی
- بیمه عمر زمانی مانده بدهکار گروهی
-