بیمه نامه های مختلف عمر و حوادث

بیمه نامه عمر زمانی

در بیمه عمر زمانی ، مشتری طی مدت زمان معین و در طول مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت به هر علت ( اعم از بیماری و حادثه ) تحت پوشش قرار می گیرد . حق بیمه به صورت اقساط قابل پرداخت می باشد. این بیمه نامه فقط در قبال فوت بیمه گر در بازه زمانی تعیین شده تعهد دارد.

بیمه نامه حوادث

هر شخصی حقیقی و حقوقی با خرید بیمه نامه حوادث برای مدت معین می تواند خود و یا اعضاء خانواده ، و یا کارکنان خود را در طول مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت ، نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم جزئی ، کلی ، پرداخت هزینه پزشکی و غرامت روزانه بر اثر حادثه تحت پوشش بیمه قرار دهد .

بیمه مسئولیت

رشته های مختلف بیمه حوادث :

  • بیمه حوادث انفرادی عادی
  • بیمه حوادث انفرادی دفترچه ای
  • بیمه حوادث گردشگری
  • بیمه حوادث گروهی دانش آموزان و دانش جویان
  • بیمه حوادث گروهی مهد کودک ها
  • بیمه حوادث گروهی مجموعه های ورزشی
  • بیمه حوادث گروهی ورزشکاران
  • بیمه حوادث گروهی اصناف
بیمه عمر

رشته های مختلف بیمه عمر :

- بیمه عمر زمانی گروهی
- بیمه عمر زمانی مانده بدهکار انفرادی
- بیمه عمر زمانی مانده بدهکار گروهی
-